Przełom życia

Co to takiego?

Przełom Życia jest programem adresowanym do osób, które zmagają się z różnymi problemami: w relacjach małżeńskich, rodzinnych, w pracy – w relacjach w ogóle; czują się zagubione w poszukiwaniu własnej tożsamości; nie akceptują swojej płci; żyją w zniewoleniu i uwikłaniu w rozmaitych sferach swojego życia. Z programu mogą również skorzystać osoby, które odczuwają potrzebę pogłębienia swojego duchowego życia, lepszego zrozumienia siebie, rozwinięcia swojego pełnego potencjału. I wreszcie, jest to program dla tych, którzy pragną pomagać innym, towarzysząc im w ich drodze ku lepszemu.

Forma programu

Jest to program duszpasterski, prowadzony w ramach zamkniętych grup samopomocowych. Prowadzony jest przez ludzi, którzy najpierw sami byli uczestnikami takiej grupy. Dzięki działaniu Bożemu doznali oni procesu przemiany w jakiejś dziedzinie swojego życia. Uczestniczyć w nim może każdy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, po zaakceptowaniu regulaminu oraz odbyciu wstępnych rozmów z koordynatorem lub duszpasterzem wyznaczonym przez koordynatora.

Skąd się wziął?Przełom okładka

Duszpasterstwo prezentowane w Przełomie Życia opiera się na ponad 10-letnim doświadczeniu duszpasterzy i terapeutów niemieckich, a zawarte w nim koncepcje psychologiczne splatają się ściśle z myślą teologiczną. O jego skuteczności w życiu pojedynczych osób decyduje to, jak odpowiedzą na zaproszenie do nawiązania osobistej relacji z trójjedynym Bogiem. Bo to On pomaga w rozwiązywaniu konfliktów – nie tyle stojąc na zewnątrz danej osoby, ale od wewnątrz, dając się człowiekowi poznać i doświadczyć. Punktem wyjścia Przełomu Życia jest bliska społeczność z Bogiem, ale nie po to, aby Go zmusić do cudownego działania, niczym za dotknięciem magicznej różdżki. Chodzi raczej o to, aby współdziałać z Jego Duchem Świętym, będąc aktywnym uczestnikiem kształtowania w sobie nowej tożsamości – zakorzenionej w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.

Potrzeby a relacje

Doświadczenie pokazuje, że wielokrotnie u podłoża problemów człowieka leżą niezaspokojone podstawowe potrzeby.  Z nich wynikają często nieudane relacje, zniechęcenie do nawiązywania relacji bądź trwanie w niszczących relacjach. Dlatego punktem centralnym działań Przełomu Życia są właśnie relacje, przy czym więź z Bogiem jest tak samo ważna, jak więź z ludźmi. W małych grupach dążymy do stworzenia poczucia bezpieczeństwa i akceptacji dla wszystkich uczestników.

O czym mówimy?

Poruszamy tematy takie, jak: Przeznaczenie człowieka i jego podstawowe potrzeby; Duch Święty i wola jednostki; Modlitwa kontemplacyjna jako bezpieczne miejsce; Przebaczenie jako klucz do uzdrowienia; Kształtowanie się tożsamości człowieka i samoakceptacja; Zmiana nawyków myślowych; i inne.

Bezpieczna przestrzeń

Nie udzielamy recept na zdrowie i szczęście, ale staramy się stworzyć przestrzeń, w której osoba potrzebująca poczuje się bezpiecznie, odważy się odkryć swoje niezaspokojone potrzeby, ukryte poza problemami, i dozna inspiracji do szukania dróg właściwego ich zaspokojenia. Wtedy będzie mogła rozwijać się zgodnie z Bożym planem ku pełnej dojrzałości i jej życie będzie przynosiło trwałe owoce.

Przebieg programu

Program realizowany jest w ciągu 16-18 sesji. Mają one miejsce zazwyczaj  co dwa tygodnie i trwają 3 godziny. Jedna sesja składa się z 3 części:

  • Część inspirująca (słowo zachęty, śpiew, modlitwa, świadectwa z codziennego życia)
  • Część nauczająca
  • Praca w małych grupach pod opieką prowadzących grupy

Uczestnicy w ramach niewielkich opłat otrzymują na bieżąco materiały, które dla większej korzyści zaleca się pogłębiać w domowych przemyśleniach.

Pierwsza grupa Przełomu Życia powstała w Poznaniu, w roku 2007 roku. Od tego czasu powstaje coraz więcej takich grup, między innymi w Gdańsku oraz w Warszawie.

Od dwóch lat prowadzimy w uroczej miejscowości Barycz k. Końskiego tygodniowe warsztaty dla osób, które chciałyby podobną grupę założyć i prowadzić.  Będziemy informować o następnych tego rodzaju warsztatach na bieżąco. Dodatkowe informacje można uzyskać u ogólnopolskiego koordynatora programu, Krystyny Wierszyłowskiej-Zaremby. W tym celu skontaktuj się z biurem Fundacji DE’IGNIS.